VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Afscheid van een markante voorzitter
  • Oproep prepensioendag
  • Ledenbestand

Een markante voorzitter

door genm b.d. Harm de Jonge, namens het dagelijks bestuur van de NOV

Onlangs heeft bgen b.d. Ruud Vermeulen de functie van voorzitter NOV overgedragen aan lkol Niels van Woensel EMSD. Dit is zonder ceremonieel, gewoon op de werkkamer gebeurd; immers, er is werk aan de winkel. Het is wel een kantelmoment: de vereniging wordt na vele jaren en vele voorzitters nu weer eens geleid door een jong, actief dienend officier.

Ruud trad aan op 17 november 2008 is dus bijna dertien jaar lang voorzitter geweest. In de eerste jaren met een klein team van medewerkers en vrijwilligers dat later steeds verder in de breedte en in de diepte werd uitgebouwd. Maar immer bleef hij voorop staan, besprak telkenmale nieuwe initiatieven, hield vurige pleidooien voor zaken waarvan hij vond dat die de NOV aangingen, hij ving als eerste de klappen op wanneer iets niet goed viel en daarbij was hij altijd aanspreekbaar. Voor een voorbeeld van een ‘leider‘ hoef je niet veel verder te zoeken; Ruud is de verpersoonlijking daarvan.

In vogelvlucht: de uitdagingen die hij aanging

De afscheiding van de NOV van de VBM was noodzakelijk, aangezien de NOV nauwelijks gebaat was bij de eerder aangegane fusie. De NOV was onzichtbaar geworden, de leden daardoor dus ook, en zij werd financieel naar de afgrond gedreven. De ontvlechting was moeizaam, maar werd uiteindelijk goed afgerond. Daarvoor in de plaats kwam de veel gezondere samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO), binnen de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB). Ook niet eenvoudig vanwege historisch gegroeide cultuurverschillen, maar stap voor stap groeide het onderlinge vertrouwen en daarmee de voordelen van schaalvergroting.

Onder Vermeulens voorzitterschap groeide het politiek engagement van de NOV en de standpunten en meningen van de NOV werden meer en meer gehoord en besproken in het politieke discours. Zijn holistische benadering van vrijwel alle vraagstukken won veld en werd opgepakt; de NOV is er niet alleen voor officieren, maar zeker ook voor de belangen van onderofficieren en manschappen. Goed, deugdelijk materieel en het hebben van perspectief, dat was zijn leidraad. is voor iedereen in de krijgsmacht van belang, was zijn leidraad. En dat is ook goed voor Defensie.

Talloos zijn de initiatieven die Ruud Vermeulen als voorzitter lanceerde, zoals de projecten ‘Draagvlak voor Defensie in de Maatschappij’ (2014) en ‘Story Telling’ (2015). De leergang ‘Stakeholders management‘ (2018), die hij ontwikkelde voor de HDV en daar ook doorvoerde, vanuit de overtuiging dat de officier midden in de samenleving moet staan en zich daarvan bewust moet zijn. Maar ook ‘de moderne vakbondsgedachte’ droeg hij onvermoeibaar uit. Het op een moderne leest zetten van de samenwerking tussen werkgever en de vertegenwoordiging van de werknemers zorgde voor een winst aan effectiviteit en meer rust in de organisatie. Helaas vielen, ondanks alle investeringen in tijd en energie, niet al zijn creatieve ideeën, of die van zijn teamleden, volledig succes ten deel. Ettelijke bleken nog niet ontvankelijk en bleven als verwelkte bloemen liggen ter weerszijde van zijn marsroute.

Waar nog veel energie in gaat zitten is het succesvol laten landen van het Defensie Personeelsplan van de GOV/CMHF; grotendeels initieel van zijn hand. In een adviserende rol zal hij zich hier ook na de voorzitterswissel voor blijven inzetten.

Hoewel om praktische redenen de overdracht inmiddels sober en in kleine kring heeft plaatsgevonden, zullen leden van de NOV die hem persoonlijk de hand willen schudden daartoe na afloop van de Algemene Ledenvergadering NOV op 10 december 2021 de gelegenheid hebben.

Prepensioendag 2021

De traditionele NOV prepensioendag zal dit jaar plaatsvinden op 6 oktober op Bronbeek, in de Kumpulan. De bijeenkomst kon in 2020 wegens de COVID-19 pandemie geen doorgang vinden. De leden die in 2020 en 2021 de leeftijd van vierenzestig jaar bereikt hebben, dan wel zullen bereiken, ontvangen deze maand een persoonlijke invitatie. Naast het reünie-aspect zullen o.m. een update CLAS/CLSK, het ABP, notariële zaken, het ‘ouder worden’, belastingen en nazorg aan de orde komen. Bij de uitnodiging zal het programmaoverzicht worden gevoegd. ADVIES: noteer 6 oktober alvast in uw agenda!

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft elf nieuwe leden welkom mogen heten in de rang van cadet tot en kapitein en een bijzonder lid.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Kol b.d. B. Koele (logistiek) 16-06-2021 Bgen b.d. H.J.H. Huijts (cavalerie) 06-05-2021 Kap b.d. N. den Oudsten (logistiek) 13-06-2021 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.