Carré

Verschijningsdata 2021

Nr. 6 28 september Nr. 7 9 november Nr. 8 21 december

Deadline kopij voor nr. 6 - 2021: 19 augustus

Aanleveren van kopij:

  • Word, platte tekst, zonder opmaakkenmerken.
  • Tekst voorzien van gewenste titel (kop), eventuele ondertitel, streamers e.d.
  • Bij verwijzingen eindnoten gebruiken.
  • Afbeeldingen, tabellen en figuren niet in de tekst plaatsen doch apart opnemen, voorzien van volgnummers en bijschriften. In de tekst aangeven waar deze geplaatst moeten worden. Resolutie tenminste 1 Mb.

Auteursvergoeding

  • Honorarium: auteursvergoeding € 45 per pagina geschreven tekst.
  • Benodigde gegevens: naam, rang, functie, e-mail adres, bankrekeningnummer en BSN (t.b.v. belastingopgave).

Colofon

Carré is een uitgave van de Nederlandse Officieren Vereniging en verschijnt acht keer per jaar.

Redactie kol b.d. mr. C.H. v.d. Meij MPA (hoofdredacteur); bgen b.d. ir. L.P. Booman; kol b.d. A. Kruize; kol S.M. Luijten; kol drs. P.L.J. Loukes; lkol R. Smit; maj C. Goijarts; lkol b.d. P. Dekkers (secretaris). Eindredactie kol b.d. A. Kruize; lkol b.d. P. Dekkers. Redactie adres Redactie.carre@outlook.com Vormgeving Mw. Jessica Dales, Dock 35 Media BV, jessica@dock35.nl Abonnementsprijs: € 48 p. jr.

Verantwoordelijkheid

  • Geplaatste artikelen en copyright beeldmateriaal zijn voor verantwoordelijkheid van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, taalkundig te corrigeren en eventueel in te korten.
  • De rubrieken ‘Vierkant beschouwd’ en ‘Prikken en prikkels’ zijn voor verantwoordelijkheid van de redactie; de column ‘Van de Voorzitter’ voor de verantwoordelijkheid van de voorzitter NOV; de rubriek ‘Verenigingsnieuws’ voor de verantwoordelijkheid van de secretaris NOV.

Copyright Het overnemen van (delen van) artikelen voor publicatie elders is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie en met volledige bronvermelding.