Pensioenen

Pensioenflexibiliteiten

door: Martin Weusthuis

Sinds 1 januari 2021 kent het militaire pensioenreglement enkele flexibiliteiten die het burger pensioenreglement reeds bezat. Het gaat in hoofdzaak om eerder of later en meer of minder pensioen.

In het militaire pensioenregelement is sinds 1 januari 2021 de volgende figuur opgenomen.

Kortom, ook de militair die vanaf 1 januari 2021 met pensioen gaat en onder de oude diensteinderegeling (oder) valt, kan zijn pensioen vervroegen of uitstellen en kan kiezen voor eerst meer en later minder pensioen, of andersom.

Eerder of later met pensioen

Eerder laten ingaan dan 65 jaar lijkt niet zinvol omdat Defensie een uitkering verstrekt tot 65 jaar (oder), of tot de betreffende pensioendatum voor de militair die valt onder de nieuwe diensteinderegeling (nder). Uw UKW-uitkering en uw ontslaguitkering en de pensioenopbouw op basis van deze uitkeringen, stoppen op het moment dat uw pensioen ingaat. Uw pensioen daalt dus naarmate u het eerder laat ingaan.

Heeft u een werkloosheidsuitkering of een militair arbeidsongeschiktheidspensioen? Deze uitkeringen lopen in beginsel wel door. Echter, in dat geval kan vanwege het ingegane pensioen de hoogte van die uitkeringen en ook de hoogte van de pensioenopbouw op basis van die uitkeringen, worden aangepast. Dat is niet altijd zo. Vraag dit na bij de instantie waarvan u de uitkering ontvangt.

Er kunnen evenwel omstandigheden zijn, bijv. levensbedreigende aandoeningen, die het toch interessant maken het pensioen eerder te laten ingaan, om zo bijv. gebruik te kunnen maken van de maximale uitruil van OP naar NP.

Later laten ingaan, lijkt interessanter omdat uw jaarlijkse pensioen stijgt naarmate het later ingaat. Uitstellen tot bijv. uw AOW-datum heeft bovendien lagere belastingtarieven vanaf die datum tot gevolg. Verkeert u in de omstandigheid dat u een tijdlang geen pensioen nodig heeft omdat u bijv. van uw vermogen kunt leven, of omdat uw partner voldoende inkomen heeft, of om welke reden dan ook, dan kan uitstel interessant zijn. U kiest op uw pensioenleeftijd.

UKW

Als u kiest voor het later laten ingaan dan 65 jaar, kunt u als UKW-er in de oder uw pensioendatum uitstellen tot 5 jaar na 65 jaar. Als militair in de nder kunt u uw pensioendatum uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Als UKW-er moet u uw pensioen op uw pensioenleeftijd wel voor minimaal 10% laten ingaan. De verdere 90% kunt u uitstellen. Bij uw pensioenaanvraag kunt u doorgeven of u gedeeltelijk of volledig met pensioen wilt gaan.

Ontslaguitkering, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidspensioen

Ook de militair met een ontslaguitkering, een werkloosheidsuitkering of een militair arbeidsongeschiktheidspensioen, kan zijn pensioen vervroegen of uitstellen. In deze situaties hoeft het pensioen op 65 jaar niets reeds voor 10% in te gaan. Als u uw pensioen wilt uitstellen, moet u dat voor uw pensioenleeftijd aan het ABP doorgeven. U kunt tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen.

Slapers

Ook de militair die slaper is en geen pensioen meer opbouwt bij het ABP, kan tot maximaal 5 jaar na zijn AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen hoeft niet op 65 jaar reeds voor 10% in te gaan. Ook hij kan kiezen voor de hoog/laag-constructie. Deze pensioenconstructies moet u zelf aanvragen.

AOW-compensatieregeling

Uitstel van het ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor de AOW-compensatie. Die uitkering kan niet worden uitgesteld, start wel op 65 jaar en loopt tot uw AOW-datum.

Hoger of lager pensioen

De militair in de oude en de nieuwe diensteinderegeling kunnen er ook voor kiezen de zogenoemde hoog/laag constructie toe te passen. Dat betekent dat u de eerste jaren na uw pensioendatum een hoger pensioen krijgt en in later jaren een lager pensioen in de verhouding 75/100, of andersom als u dat wilt. In beide gevallen wil dat zeggen dat de laagste uitkering minstens 75% moet zijn van de hoogste uitkering. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen veranderen niet als u de hoog/laag constructie toepast op uw ouderdomspensioen.

Netto pensioen

Keuzes die u maakt t.a.v. eerder of later en hoger of lager, gelden automatisch ook meteen voor uw netto-pensioen als u daaraan deelneemt. Het netto pensioen is de vrijwillige pensioenregeling waaraan u kunt deelnemen als uw pensioengevend inkomen in 2021 hoger is dan ongeveer € 112.000,-. In alle gevallen is het de bedoeling dat u in MijnABP kunt laten berekenen hoe de hoogte van uw pensioen bij vervroeging of bij uitstel, of bij gebruik van de hoog/laag constructie uitpakt. De ervaring wijst uit dat dat toch niet in alle gevallen het geval is. Neem in dat geval contact op met het ABP en vraag om een berekening. Verdere informatie op de ABP-website.