Aan de onderhandelingstafel…

Waardering voor de publieke sector in tijden van crisis

door Thijs van Leeuwen

Met de komst van de herfst is ook de komst van de tweede golf van COVID-19 in Nederland een feit. Met een echtgenote werkzaam in de zorg. krijg ik van dichtbij mee wat de effecten daar zijn. Ik moet zeggen dat ik diep respect heb voor hoe de mensen in deze sector de rug recht houden. Ondanks dat de openlijke maatschappelijke waardering inmiddels lijkt weggeëbd en er voor velen bij lange na nog geen uitzicht is op de toegezegde ‘zorgbonus’, zetten zij de schouders er onverminderd onder en doen hun best ons Nederlanders in leven te houden. Met de opnieuw opgestarte inzet van militair personeel voelen onze (semi)publieke collega’s hopelijk dat ze er in ieder geval niet alleen voor staan. Wij staan met hen, schouder aan schouder.

Want dat is waar wij als (semi)publieke sector in het algemeen en de krijgsmacht in het bijzonder voor staan; altijd bereid om Nederland en de Nederlanders te dienen. Ongeacht de waardering die daar tegenover staat. Als je het mij vraagt, is dit onze kracht en tegelijk ook onze zwakte. Het maakt ons sterk en drijft ons door te gaan waar anderen stoppen, zeker in tijden dat de nood het hoogst is. Maar het maakt ook dat wij niet in staat zijn om de momenten van grote maatschappelijke waardering uit te buiten. Is de crisis op zijn hoogtepunt, dan is de waardering voor de publieke helden dit vaak ook. Logischerwijs ligt op zulke momenten echter de focus op het bestrijden de ramp, pandemie of het geweld. Is het gevaar geweken, dan verschuift de focus naar nieuwe issues (zoals bijvoorbeeld economisch herstel) en neemt ook de maatschappelijke waardering met rasse schreden af. Het moment om je waardering om te zetten in een eerlijke beloning is dan vaak voorbij. Een paradox waar ook wij als uw vertegenwoordiging mee moeten dealen en die ook het overleg aan de onderhandelingstafel kleurt.

Maatregelen COVID-19

Natuurlijk was de hoop dat we voorafgaande aan de tweede golf heldere afspraken hadden kunnen maken over elementen die door COVID-19 sterk veranderd zijn. Hierbij kunt u denken aan het beter faciliteren van thuiswerk, de uitruil woon-werkverkeer en helderheid over hoe om wordt gegaan met bijvoorbeeld opleidingsvertraging. Helaas hebben we voor nog niet al deze elementen een sluitende oplossing kunnen vinden, maar dit heeft onze onverminderde aandacht. Wel hebben we op moment van schrijven van dit artikel overeenstemming kunnen bereiken over een interimregeling arbomiddelen, die het u mogelijk moet maken om uw thuiswerksituatie te verbeteren. Over woon-werkverkeer en eventuele aanvullende uitruil met de eindejaarsuitkering heeft de fiscus bezwaren gemaakt bij defensie. Zoals wij begrijpen van de werkgever. is de fiscus van mening dat onze bestaande regeling niet zuiver is. Dit geeft specifiek ook problemen met de uitruil voor dit jaar, nu velen een heel ander reispatroon hebben dan in ‘normale’ jaren. Op moment van schrijven wachten wij nog op de antwoorden die van onze zijde aan defensie gesteld zijn. Op het moment dat u dit leest echter, zijn deze hopelijk opgelost zodat er nog mogelijkheden zijn tot uitruil binnen dit jaar. Zodra er verdere afspraken zijn gemaakt worden deze aan u gecommuniceerd.

AAC

In de vorige Prodef heb ik aangegeven dat wij op het onderwerp bezoldingsstelsel de gang naar de AAC (Advies en Arbitrage Commissie) hebben ingezet. Op 6 oktober heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Ik kan u vertellen dat ik deze als open en reëel heb ervaren. De leden van de commissie, onder voorzitterschap van dhr. Remkes, hebben kritische noten geplaatst bij het betoog van alle partijen en de nodige diepgravende vragen gesteld. Het is nu wachten op hun advies, dat binnen enkele weken verwacht wordt.

Pensioencompensatie

Het afgelopen jaar heb ik u meermaals bericht over het onderwerp pensioencompensatie en wat mijn standpunt was in het komen tot een oplossing. Er wordt nog steeds door de sociale partners veel aandacht aan dit onderwerp besteed, naar mijn overtuiging omdat we allen dit boek nu definitief willen sluiten en u doen toekomen waar u recht op heeft. Weet dus dat ik me blijf vastbijten in dit voor velen belangrijke, maar tevens heel ingewikkelde, onderwerp. Ik ga u meer inhoudelijk informeren zodra ik dat kan.

Vakbond van de toekomst

Op 15 oktober jl. hebben wij u via onder andere onze website geïnformeerd dat wij met defensie en de andere centrales hebben gesproken over hoe wij het overleg voeren. Door grote vraagstukken voortaan aan te lopen via de vormgeving van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten, moeten wij tot inhoudelijk betere discussies gaan komen en zo ook sneller resultaat voor u gaan bereiken. Als je het mij vraagt draait het hier om het creëren van onderling vertrouwen, transparantie (naar elkaar en naar de achterban) en eerst grondig discussiëren over het op te lossen probleem en mogelijke oplossingsrichtingen (kaders), alvorens te duiken in onderhandelingen over de details. Voor mij hoort dit bij een volwassen vorm van georganiseerd overleg en ook bij de vakbond van de toekomst; een open, benaderbare en transparante organisatie die actief meedenkt over te ontwikkelen personeelsbeleid en op inhoud de discussie voert. Zo moeten wij naar mijn mening uw belangen behartigen.

U mag overigens gerust weten dat ik hier ook een belangrijke uitdaging voor ons als GOV|MHB zie. Namelijk hoe wij ons meer verdiepen in wat u nu echt wilt. Wij worstelen met de vraag hoe wij meer transparant kunnen zijn en u, binnen uw drukke baan en zo mogelijk nog drukkere leven, optimaal kunnen betrekken bij de richting die wij als vereniging op gaan? Hoe zorgen wij dat u invloed krijgt en tegelijkertijd kwalitatief bijdraagt aan een goed gefundeerd slagvaardig overleg? Door samen op te trekken en te kijken naar de wensen van u als personeel en de krijgsmacht als geheel, zijn wij in staat op invulling te geven aan goed werkgeverschap binnen defensie. Alleen zo behouden wij ons bestaande kapitaal (u dus!) en zijn wij in staat nieuw talent aan ons te binden. Dat is mijn stellige overtuiging.

Dit zijn elementen die, ook los van de huidige beperkingen agv COVID-19, onze gemoederen bezig houden en waarvoor wij altijd open staan voor input van uw zijde. Laten we de komende periode samen zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen, zodat wij in ieder geval in staat zijn uw stem goed te laten horen en samen sterk staan voor uw belangen, zowel in tijden van crisis als in de relatieve kalmte voor de volgende storm.

Cartoon