Juridische zaken

door: Bert Blonk

Wettelijke rente

Vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over wettelijke rente die ook voor de defensie-rechtsgemeenschap van belang is. De casus is als volgt. Een gemeente kort een bijstandsuitkering over december 2012 tot nihil.

In 2018 besluit de gemeente echter de uitkering alsnog toe te kennen. De uitkeringsgerechtigde vordert nu ook de wettelijke rente vanaf 2012. De rechtbank oordeelt dat rente niet verschuldigd is, omdat de toekenning uit coulance is gedaan; van de korting in 2012 is nooit de onrechtmatigheid vastgesteld, dus die staat in rechte vast. De Raad komt echter tot de tegenovergestelde conclusie, omdat de Algemene wet bestuursrecht rente toekent indien een oud besluit later wordt gewijzigd en er daardoor een aanspraak ontstaat. Tevens was de korting in 2012 niet veroorzaakt door foute informatie van de betrokkene. Ook binnen Defensie komt

het voor dat medewerkers met terugwerkende kracht aanspraken toegekend krijgen. Als zo’n toekenning het gevolg is van bijvoorbeeld een gewonnen procedure, dan spreekt het recht op rente vanzelf. Met bovenbedoelde rechtspraak staat vast dat recht op rente ook bestaat als Defensie, al dan niet op verzoek, oude besluiten wijzigt (d.w.z. met terugwerkende kracht aanspraken toekent of verhoogt) terwijl die oude besluiten inmiddels in rechte vast staan. Te denken valt aan toekenning van een toelage, verhoging van het salaris etc, met terugwerkende kracht. De rente loopt dan vanaf het tijdstip waarop de aanspraak oorspronkelijk had kunnen ontstaan.

Overigens blijft er nog een interessante vraag onbeantwoord. Als er met terug- werkende kracht een aanspraak wordt verleend, kan dat leiden tot betaling van een groot bedrag ineens. Over zo’n betaling wordt een bijzonder (hoog) belastingtarief geheven en dat kan belastingschade tot gevolg hebben. Kan deze belastingschade op grond van deze uitspraak ook worden gevorderd? Een positief antwoord op deze vraag impliceert dat het wijzigen van een oud, in rechte vaststaand besluit, geldt als het alsnog onrechtmatig verklaren van dat besluit. Zo ver gaat deze uitspraak niet, maar ik zou het toch proberen...