Bruto/netto inkomen

door: Martin Weusthuis

Netto inkomenseffecten per 1 januari 2021

Er bereiken ons e-mails van leden die uit overheidsberichten hadden begrepen dat zij er qua inkomen netto op vooruit zouden gaan. Blijkbaar geldt dat niet voor alle leden en voor alle inkomenssituaties.

Ieder jaar worden er door de overheid fiscale maatregelen genomen die een positief of negatief effect hebben op het netto inkomen van belastingplichtigen. En ieder jaar worden er weer inkomensplaatjes de wereld in geschoten die meestal een rooskleurig beeld geven van die netto wijziging. Bijgevoegd vindt u de koopkrachtplaatjes 2021 in een kamerbrief van minister Koolmees. Misschien zijn die plaatjes gebaseerd op fiscale maatregelen en verwachte macro-economische ontwikkelingen nog niet eens zo slecht. Ze kunnen echter onvoldoende rekening met gelijktijdige wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden in de verschillende (markt)sectoren in deze samenleving en natuurlijk nooit met de leefomstandigheden van een individuele belastingplichtige.

Minister Koolmees had er nog zo op gehamerd. Zorg nu voor een gelijkblijvende premie en pensioenopbouw in 2021. De blijvend lage rente en lagere rendementsverwachtingen gooiden echter roet in het eten. Sociale partners worstelden met het vraagstuk de premie te laten stijgen en/ of de pensioenopbouw te laten dalen. Bij het ABP besloot de Pensioenkamer om de opbouw gelijk te laten en de premie te laten stijgen. De werknemers en werkgevers betrokken bij de militaire pensioenregeling besloten hetzelfde.

Actief Zo is in de sector overheid in 2021 voor de actieve werknemer de pensioenpremie verhoogd, voor de burgerambtenaar met 1,0%-punt (van 24,9% naar 25,9%) en voor de militaire ambtenaar met 0,4%-punt (van 23,4% naar 23,8%). Het werknemersdeel van die premie(verhoging) is 30%. Bij een bruto inkomen van € 50.000,- per jaar / € 3.500,- per maand, is dat een verlaging van het netto inkomen per maand met 9 euro voor de burger en 3 euro voor de militair. Bij een bruto inkomen van 100.000,- per jaar / € 7.000,- per maand, is dat een netto inkomensverlaging per maand voor de burger van zo’n 20 euro en voor de militair is het effect zo’n 6 euro per maand.

Tegelijkertijd hebben de fiscale maatregelen hun effect. Die zouden een positief effect moeten hebben, gezien de iets lagere tariefstelling. De eerste berichten bij het schrijven van dit stuk wijzen erop dat de dalende belastingtarieven voor de actieve militair het effect van de stijgende pensioenpremies overtreffen. Enkele militairen met UGM melden dat zij een (kleine) minpost hebben.

Gepensioneerd Voor de gepensioneerde werknemer die geen pensioenpremie meer betaalt en is aangesloten bij het ABP, geldt dat er op de pensioenen niet wordt gekort. We zijn voor het zoveelste jaar op rij weer langs de rand van de afgrond gezeild en uw pensioen blijft bruto nominaal gelijk. Maar er is ook geen geld om te indexeren. Dat betekent dan wel dat de koopkracht van dat gelijkblijvende pensioen opnieuw daalt omdat de inflatie het afgelopen jaar uitkwam op 0,71%, zo stelt het ABP. En tegelijkertijd kan door de belastingmaatregelen en zorgpremies 2021 uw netto inkomen toch dalen. Naarmate het pensioen een groter deel van het pensioeninkomen uitmaakt (de AOW-uitkering wordt wel geïndexeerd), is de koopkrachtdaling groter.

ADVERTENTIE

De premie Zorgverzekeringswet (de inkomensafhankelijke bijdrage) stijgt voor de gepensioneerde van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021. En het maximuminkomen waarover u die premie betaalt, stijgt van € 57.232,- in 2020 naar € 58.311 in 2021. Ook daarom dus een verlaging van uw netto inkomen als gepensioneerde. Bovendien stijgt ook uw nominale premie dit jaar door vanwege de blijvend doorstijgende kosten in de zorg. Zorgzaam: in 2021 € 118,67 bij wettelijk eigen risico (2020: € 114,11).

Het ABP waarschuwt: “Let op: door veranderingen van de belastingregels in 2021 kan uw pensioenbedrag toch iets lager uitvallen dan vorig jaar. Eind januari ziet u dit terug in de betaalspecificatie die u van ons ontvangt en in uw overzicht op MijnABP.” De eerste berichten wijzen erop dat de nieuwe belastingtarieven voor gepensioneerden niet leiden tot een minpost. Er is sprake van een bijna gelijkblijvend bedrag of een hele kleine vooruitgang. In een individueel geval kan dat natuurlijk weer anders zijn.