door Martin Weusthuis


Pensioenpremies militair in 2019 en 2020

Het ABP-bestuur heeft onlangs de premies voor de defensie specifieke middelloonregeling in 2019 en in 2020 vastgesteld. Bedoeld worden hier de premies voor het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen (OP/NP) die voor de militair per 1 januari 2019 en 2020 gaan gelden.

De burgerambtenaar werkzaam bij Defensie kent een andere premie omdat de burgerregeling afwijkt van de middelloonregeling voor de militair. De burgerpremie OP/NP blijft in 2019 en 2020 gelijk op 24,9%. Daar zijn dus van 2019 op 2020 geen inkomenseffecten te verwachten.


Militaire eindloon- en middelloonregeling 2019

Bij de militair zijn wel inkomenseffecten te verwachten, maar dan al in 2019. Omdat de defensie specifieke middelloonregeling gedurende 2019 nog moest worden uit onderhandeld, wordt deze met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2019. Omdat er begin 2019 nog geen premie bekend was voor die middelloonregeling, heeft de militair in 2019 tot de maand december de premie behorend bij de eindloonregeling betaald.


De premiestelling van de defensie specifieke middelloonregeling is een andere dan die van de eindloonregeling. Nu met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 wordt overgaan op de defensie specifieke middelloonregeling blijkt dat de salarissen tot ongeveer € 43.000,- tot nu toe een te lage (eindloon)premie hebben betaald en dat de hogere salarissen een te hoge (eindloon)premie hebben betaald.

….

Het gevolg van de omschakeling van eindloon naar middelloonregeling voor de premie ziet u hieronder.
Premie-effecten

Door de invoer van de middelloonregeling gaan de lagere inkomens meer pensioen opbouwen en daarvoor meer premie betalen. De hogere inkomens gaan minder pensioen opbouwen en daarvoor minder premie betalen. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019-2020 is afgesproken dat de eventueel hogere premie niet ten koste mag gaan van het salaris van de betrokken militair.


De militair met een pensioengevend inkomen tot zo’n € 43.000,- wiens (middelloon) premie stijgt, krijgt over het jaar 2019 bij zijn decembersalaris een compensatiebedrag dat het effect van de premieverhoging van het jaar 2019 dekt. Defensie compenseert de hogere premie niet alleen in 2019, maar ook in volgende jaren.


De militair met een pensioengevend inkomen vanaf zo’n € 43.000,- wiens (middelloon)premie daalt, heeft in 2019 een te hoge (eindloon) pensioenpremie betaald. Het bedrag aan te veel betaalde premie over 2019 wordt terug betaald bij het decembersalaris 2019. Veel GOV|MHB-leden die in 2019 premie betaalden krijgen daarom in december een leuk bedrag op hun rekening bijgestort. Vanaf 2020 betaalt de militair de juiste middelloonpremie en is er van compensatie of terugbetaling geen sprake meer. De precieze uitleg is te vinden op de bijsluiter bij de loonstrook over december 2019.


Pensioen-effecten

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019/2020 hebben we afgesproken dat de lagere pensioenopbouw voor de hogere inkomens wordt gecompenseerd als blijkt dat de pensioenopbouw in de eindloonregeling hoger zou liggen dan in de middelloonregeling. De looptijd van de pensioencompensatieregeling is 20 jaar en de compensatiebedragen worden vanaf het moment dat de schade zich voordoet, gedurende een periode van 10 jaar maandelijks uitgekeerd tot uiterlijk de UGM-datum.


De compensatiebedragen per leeftijd en rang en bevordering zijn nu al te berekenen op basis van reeds bekende schadetabellen die u vindt in Bijlage2 bij het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019-2020. Op het moment van overgang van eindloon naar middelloon op 1 januari 2019 (transitieschade) en bij een eventuele carrièrestap daarna (bevorderingsschade), weet de militair dus meteen of en zo ja, welk maandelijks compensatiebedrag hij/zij gedurende welke periode verkrijgt.


Militaire middelloonregeling 2020

Vervolgens heeft het ABP-bestuur ook de premies voor de defensie specifieke middelloonregeling voor de militair over 2020 bekend gemaakt. De premiehoogtes vindt u hieronder.


In 2020 dalen de pensioenpremies licht en als gevolg daarvan stijgt het inkomen licht. Dat geldt niet voor de hoogste inkomensgroep, maar dat komt omdat de fiscaal-wettelijke aftoppingsgrens voor de verplichte ABP-pensioenopbouwregeling is verhoogd van € 107.593,- in 2019 naar € 110.111,- in 2020. Voor deze inkomensgroep wordt dus over een hoger pensioengevend inkomen verplicht pensioen opgebouwd, en dan stijgt de premie mee.