Uit het georganiseerd overleg

door: Rene Bliek


Een bijzonder goede dag voor de militaire gezondheidszorgDe bijzondere positie van de militair stelt regels aan de geschiktheid en beschikbaarheid van de militair. De

“werkgever” Defensie moet inzicht hebben in de (fysieke en geestelijke) inzetbaarheid van de militair om

verantwoord besluiten te kunnen nemen over de (operationele) inzet van de militair. Vanwege die reden is de

militair verplicht aangewezen op geneeskundige zorg, geleverd of ingekocht, door de militair geneeskundige

dienst. De keerzijde van deze verplichting ligt in de verplichting van de militair geneeskundige dienst om onder

alle omstandigheden directe en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg ter beschikking te stellen.

Het geneeskundig voorzieningenniveau geeft de afgesproken standaard aan voor de geneeskundige dienstverlening bij Defensie. Het gaat daarbij om het totaal aan geneeskundige diensten, goederen en activiteiten die de militair ter beschikking moeten staan en moeten ondersteunen.


In 2014 is over het geneeskundig voorzieningenniveau uitputtend gediscussieerd door Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. De grote vraag was of door de opgedragen reorganisaties (reductie) nog wel aan de afgesproken standaard voldaan kon worden na de reorganisatie. Daar zijn de partijen moeizaam uitgekomen, maar dat neemt niet weg dat er toen al grote uitdagingen waren die als evaluatiepunten meegenomen werden in de reorganisatieplannen.


Een van die evaluatiepunten was de infrastructuur gerelateerd aan de medische plannen. De infrastructuur van Defensie is een complexe, grote en dure uitdaging. Maar het is een feit dat de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) al in diverse jaarverslagen zijn zorg geuit heeft over de huidige infrastructuur van de gezondheidscentra. Door beperkte financiële middelen en de daaruit voortkomende prioritering werden steeds opnieuw nieuwbouw of grote herstelwerkzaamheden uitgesteld.Bij een aanzienlijk deel van de eerstelijns zorgvoorzieningen is nog steeds sprake van verouderde en tekortschietende infrastructurele voorzieningen met gevolgen voor de zorgkwaliteit en de borging daarvan. De inspectie heeft in 2016 besloten deze situaties niet langer te gedogen en onmiddellijk maatregelen op te leggen bij ernstige tekortkomingen.
Dit heeft er o.a. toe geleid dat de IMG de aanwijzing heeft gegeven om gezondheidscentrum Stroe-Garderen in 2016 te sluiten. Dat was in 2015 ook al in Ermelo gedaan. Ook kondigde de IMG aan om naast de algemene inspecties thematisch onderzoek te gaan verrichten op het gebied van infrastructuur (dat gold ook voor Paresto-locaties in verband met de problemen op het gebied van oedselveiligheid).


De GOV|MHB was voor dinsdag 1 oktober jl. uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële opening van een gloednieuw gezondheidszorg- en tandheelkundig centrum op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe.

Het was de bedoeling dat daarbij onze staatssecretaris van Defensie, mevrouw Drs. Barbara Visser, aanwezig zou zijn. Maar 1 oktober werd de dag dat Den Haag overspoeld werd door duizenden boeren uit het hele land die protesteerden tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. De staatsecretaris kon om die reden helaas niet aanwezig zijn. Gelukkig waren er genoeg andere autoriteiten aanwezig om de feestelijke officiële opening door te laten gaan.