Colofon

Het ProDef bulletin is een uitgave van de

Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB). Het bulletin verschijnt 8 keer per

jaar.

Adres secretariaat GOV|MHB en

redactie ProDef bulletin:

Wassenaarseweg 2

2596 CH Den Haag

070-3839504

www.prodef.nl

info@prodef.nl

(secretariaat/administratie)

secretaris@prodef.nl

(redactie ProDef bulletin)


Redactie

Ing. M.E.M. de Natris (hoofdredacteur), N.J. van Lierop (eindredacteur), drs. M.A.M. Weusthuis, R. Bliek, T. Kofman, T. van Leeuwen


Aan dit nummer werkten mee:

Mr. B. Blonk, P van Maurik, J.L.R.M. Vermeulen, mr. R.J. Oostendorp (cartoonist),

drs. R.W. Manak (correcties)


Vormgeving

Frank de Wit, Zwolle, mr. J.H.G. Lankhorst, arts, kap S.I.M. van de Wal


Advertenties

070-3839504

© ProDef bulletin


Overname van artikelen is enkel toegestaan na

schriftelijke toestemming van de redactie en

onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Er

kunnen geen rechten worden ontleend aan de

teksten in dit bulletin.


Wijzigingen adres- en persoonsgegevens

Svp doorgeven aan het secretariaat van de

GOV|MHB: 070-3839504

info@prodef.nl


Juridisch advies

Voor arbeidsgerelateerde vragen en/of conflicten

beschikt de GOV|MHB over drie juridische

adviseurs. De procedure loopt in aanvang via

de coördinator M.E.M. de Natris (duo-voorzitter

GOV|MHB, 070-3839504 of coordinator.ib@prodef.nl). In spoedeisende gevallen kan onder goedkeuring achteraf rechtstreeks

contact worden opgenomen met: mr. B. Blonk, 070-3839504, bert.blonk@prodef.nl


Kopij

Kopij voor nummer 8 van het ProDef bulletin

dient voor 9 december 2019 per e-mail bij de

redactie aanwezig te zijn.