Column

door Tom Kofman

Schaamteloos verbroken beloftes

Bovenstaande columnkop kwam bij mij op toen ik keek naar de algemene beschouwingen in de tweede kamer alwaar mevr. Corrie van Brenk (50Plus) MP Mark Rutte met vragen “bestookte” met betrekking tot het pensioendossier. Mevr. Van Brenk memoreerde o.a. de uitstekende rendementen van de pensioenfondsen en vond dat een pensioenpot gevuld met € 1.500 miljard ruimschoots voldoende was om te indexeren na 12 jaar nullijn en tevens te voldoen aan alle verplichtingen, nu en in de toekomst.

Onze aalgladde en o zo flexibele verbindelaar Mark R. onderschreef de prima rendementen van de pensioenfondsen, maar toch was volgens hem indexering niet gewenst, want de verplichtingen stegen nog veel sterker dan de rendementen,.. Toen had onze interpellante hem van repliek moeten dienen met de woorden dat hij alleen gelijk zou kunnen hebben in geval de op basis van het FTK te hanteren (risicoloze) rekenrente de komende 60 jaar van staatswege op nul wordt gesteld.

Oud-vakbondsbestuurder mevr. Van Brenk zweeg. Gemiste kans voor open doel. De pensionado lijkt binnen de huidige politieke constellatie aangeschoten wild! Zouden onze vorstelijk beloonde dames en heren volksvertegenwoordigers van links tot rechts nu echt denken dat je anno 2020 kunt rondkomen op basis van de eerste pijler (wettelijk basispensioen van staatswege, t.w. AOW en ANW)?

Het is mij überhaupt een raadsel dat mensen fatsoenlijk kunnen overleven met alleen AOW. Niet iedereen plukt namelijk vruchten van pijler twee en drie…. Veel ouderen zitten er zogenaamd warmpjes bij dankzij hun in stenen vastgemetselde kapitaal. Maar helaas, stenen kun je niet eten, behalve wellicht de oersterke James Bond schurk Richard Kiel (The spy who loved me uit 1977) die ons deed huiveren vanwege zijn afschrikwekkende gestalte inclusief stalen gebit…

De (oud)overheidsdienaren moeten het doen zonder het beloofde welvaartsvaste pensioen en zijn daarnaast in veel gevallen tevens gedupeerd door de introductie van het middelloon.

Belofte maakt schuld, maar niet voor politici met een beperkte horizon. 12 jaar niet indexeren = grofweg 20% koopkrachtverlies. Geen EU-land doet ons dit na! Schaamteloos!

Hoeveel ouderen zijn bereid om naar het Malieveld te tijgen om hun gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten? Van 50Plus valt weinig te verwachten na de strapatsen van Geert Dales en Henk Krol. Alleen Martin van Rooijen is zuiver op de graat en deskundig op pensioengebied.

In de tussentijd wordt het steeds lastiger om alle ontwikkelingen in het pensioendossier (HNL – hoofdlijnen notie) op de voet te blijven volgen. Laat staan om alles technisch inhoudelijk te doorgronden. Voor de meeste mensen veel te ingewikkeld!

Positief vond ik de conclusie van de topeconomen Coen Teulings, Arnoud Boot en Paul de Beer in economenblad ESB dat de afspraken uit het pensioenakkoord dienen te worden aangepast. Het nieuwe stelsel zou onnodig duur en onzeker worden. Zij zien nu twee problemen.

Probleem één: de pensioenpremies zullen hoog blijven. Nu al werkt men in een aantal sectoren al anderhalve dag per week voor hun oude dag. Ruim een kwart van de loonkosten gaat naar de premies voor AOW en pensioen.

Probleem twéé: de grote onzekerheid in het nieuwe stelsel. Als voorbeeld wordt gegeven een 25-jarige die bruto € 35.000 per jaar verdient die in een gunstig scenario € 72.900 aan pensioen en AOW kan verwachten en in een ongunstig scenario slechts € 16.800.

De drie economen stellen voor om meeen tegenvallers ook op te vangen via de premies. Na verlies méér premie, na winst minder… Je vangt de klappen dan breder op. Zij opperen om een groter deel van de inleg risicovoller te beleggen. Denk aan een percentage risicovolle beleggingen van 80% in plaats van 40%. Dit levert op zeker meer rendement op. Van de staatsobligaties moet je het beslist niet hebben, deze zitten op de nullijn…

Zonder rendement draag je water naar de zee. Enfin, lees het zelve maar eens na in het ESB blad.

Tom Kofman 20 sep 2020

NB: ZOET/ ZUUR… Zoet: de Defensiebegroting voor 2020 die een plusje van € 600 miljoen te zien geeft (van € 10,6 naar € 11,2 miljard). Zuur: eerst zien en dan geloven!