VIERKANT BESCHOUWD

Het NATO Readiness Initiative

Back to the future?

Op 7 juni 2018 besloten de NAVO-bondgenoten tot het vergroten van de gereedheid van hun krijgsmachten teneinde gezamenlijk in staat te zijn om snel een substantiële militaire capaciteit te kunnen inzetten indien de veiligheidssituatie daartoe aanleiding zou geven. De aanleiding voor dit initiatief, binnen de NAVO aangeduid als het NATO Readiness Initiative (NRI), is meerledig.

In de eerste plaats is dat de als gevolg van de Russische assertiviteit veranderde veiligheidssituatie aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied.


Ten tweede is dat de druk van de Verenigde Staten (VS) waar de president voortdurend benadrukt dat als de Europese bondgenoten niet substantieel gaan bijdragen aan hun eigen veiligheid (en de gemaakte afspraken nakomen) ze ook niet meer op de VS hoeven te rekenen.


Een derde aanleiding was de constatering dat het militair vermogen, na de val van de Muur in 1989, danig is geslonken omdat veel bondgenoten hun krijgsmachten hebben afgeslankt en omgevormd tot lichtere, expeditionair georiënteerde legers, primair gericht op crisisbeheersingsoperaties.


De zware gemechaniseerde eenheden die een eventuele Russische aanval moesten stuiten zijn opgeheven of omgevormd tot lichte infanterie, vooral geschikt voor expeditionair optreden maar niet om een grootschalige Russische invasie mee tegemoet te treden. De gemechaniseerde eenheden die nog wel bestaan, zijn gedateerd en niet geschikt voor het geïntegreerde en genetwerkte optreden dat, sinds de revolution in military affairs die tijdens de Eerste Golfoorlog met de operatie Desert Storm werd ingeluid, de norm is geworden. Het niet ondenkbeeldige scenario waarin de Europese NAVO-bondgenoten, in geval van Russische agressie, de bondgenoten aan de Oostgrens te hulp moeten schieten, zou dan ook een hele uitdaging zijn.


Het NRI moet de NAVO weer tanden geven en daarmee weer enige geloofwaardigheid terugbrengen op het gebied van conventionele afschrikking. Dit heeft echter grote gevolgen voor de krijgsmachten van de bondgenoten, waaronder Nederland. In de Kamerbrief ‘Samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021’ die op 14 juni van dit jaar aan de Kamer werd gezonden, wordt omtrent die gevolgen weliswaar een tip van de sluier opgelicht, maar blijft nog veel in nevelen gehuld. In dit VB gaan we nader in op de achtergronden van het NRI en doen we een poging om achter de nevelen te kijken naar wat dit initiatief betekent voor de Nederlandse krijgsmacht.
Verder in dit artikel:

1. Wat is het NRI?

2. NRI en de consequenties voor de Nederlandse krijgsmacht

3. Het belang van missies en operaties

4. Back to the future?