INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 4 - 2020

In dit nummer veel aandacht voor de (financiële) consequenties van de Covid-19 pandemie voor de Nederlandse krijgsmacht in: Het nieuwe normaal?, Het einde van de tweede hoofdtaak, Defensievisie 2035, Wordt de publieke sector weer donor? en A classic dilemma?. Maar ook aandacht voor Defensie vanuit de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Verder blijft de aandacht gevestigd op de IT-infrastructuur van Defensie en wordt opnieuw stilgestaan bij het fenomeen informatiegestuurd optreden. Bijdrages over de rol van de marechaussee, de door onze luchtmacht gevoerde strijd tegen IS, de komst van de MQ-9 Reaper, een historische verhandeling over de Crusader en het verenigingsnieuws maken dit nummer compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;