Pensioenen

door: Martin Weusthuis

Pensioen in tijden van corona

In deze uitzonderlijke tijden van corona-angst en beursdiepten leidt het onverkort toepassen van de bestaande toezichtsregels op pensioenfondsen (het FTK), tot ongewenste en onnodige schade aan pensioenen van actieven en gepensioneerden. Ongerustheid bij deelnemers over de financiële situatie van het ABP leeft al langer – er is al veel indexatieachterstand – maar in corona-tijden verdiept en verbreedt deze ongerustheid zich tot de vrees voor grote kortingen en de vrees voor gevolgen voor arbeidsmarkt en vraaguitval.

En dat is totaal niet nodig. Er is inderdaad een ingewikkelde set van financiële reken- en toezichtregels nodig om een kapitaalgedekt pensioenstelsel nu en in de toekomst levensvatbaar te houden, maar het huidige FTK is een monstrum op het punt van de verplicht voorgeschreven rekenrente. DNB schrijft met het oog op toekomstige generaties een rekenrente voor die het ABP steeds armer doet lijken, terwijl het fonds in werkelijkheid door de behaalde rendementen steeds rijker wordt. In onderstaand staatje ziet u hoe door de jaren de vermogenspositie van het fonds aandikt, terwijl uw indexatie steeds verder uit beeld raakt.

De werkelijk door ABP behaalde rendementen leveren een veel hogere dekkingsgraad op, waarbij zelfs voorzichtig geïndexeerd zou kunnen worden en waarbij van korting geen sprake zou moeten zijn. De situatie is slechts zorgelijk door de kunstgreep van de overprudente rekenrente. De voorzitter van het ABP gaat voor de komende jaren uit van een voorzichtige 4% rendement en ook de commissie parameters (die schrijft de pensioenwereld verplicht te hanteren verwachte rentestanden en maximale te verwachten rendementen voor) heeft het voor de komende 5 jaar over een integraal verwacht rendement rond de 4%. Nog steeds rendementen waarbij de dekkingsgraad ver uit de buurt van kortingen blijft.

Op dit moment in april 2020, ligt de rekenrente door de coronacrisis net boven de 0% en de actuele ABP-dekkingsgraad schommelt daardoor rond de 80%. Dat is een abnormale situatie waarvan nu niet duidelijk is hoelang die gaat duren, maar bij zo’n abnormale situatie horen buitengewone maatregelen. De corona-crisis leidt op de arbeidsmarkt tot drastische maatregelen om te komen tot blijvende loondoorbetaling, die worden ondersteund door tientallen miljarden aan nog te lenen geld. Het equivalent daarvan voor de pensioenwereld zou moeten doorklinken als de belofte en de zekerheid dat er niet gekort gaat worden. Daarvoor hoeft in de pensioenwereld ook helemaal niet geleend te worden, het geld is al in kas! Het enige dat daarvoor moet gebeuren is overstappen op een realistischer rekenrente. En dat dat op een bestendige manier kan blijkt uit de publicaties van de voorzitter Wortmann van het ABP en voorzitter Dijsselbloem van de Commissie Parameters.

Standpunt GOV|MHB

Dus minister Koolmees: de GOV|MHB roept u op in het belang van de gepensioneerden en actieven die vertrouwen willen houden in hun pensioenfonds, in het belang van een goed functionerende economie zonder verlies aan koopkracht en in het belang van een maatschappij zonder Malieveld strubbelingen, nog eens te kijken naar die rekenrente.

En om de nodige rust te behouden, vragen wij niet om een snelle noodmaatregel die u uitvaardigde rond de laatste jaarwisseling, maar wij willen bestendig beleid. Daar vragen onze leden en alle gepensioneerden om. Juist in crisistijd kan de intergenerationele risicodeling in de langjarige financiële opzet van een pensioenfonds, zijn meerwaarde laten zien boven die van pensioenregelingen van andere uitvoerders. Pensioenfondsen beleggen op de lange termijn. Daarbij past een rekenrente die prudent rekening houdt met beleggingsrendementen op lange termijn. Dat geeft maatschappelijke rust en vertrouwen en die zijn ook belangrijk, zeker in deze corona tijden.

Bron: ABP jaarverslagen