DEFENSIEBELEID EN KRIJGSMACHT

What if you are not connected?

LKOL B.D. F.A. EBBELAAR, BGEN B.D. IR. L.P. BOOMAN

Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende en sterkere krijgsmacht. De Defensienota van 2018 geeft de krijgsmacht richting en schetst onder andere een toekomstbeeld van een volledig genetwerkte organisatie. De krijgsmacht als organisatie waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele militair worden gedragen.

Digitale transformatie

Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie wordt verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd en federatief netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT-infrastructuur die functioneert als een soort informatiesnelweg. Een snelweg voor alle gebruiksomstandigheden: statisch, ontplooid en mobiel.

Nadat de afgelopen maanden de aandacht vooral uitging naar het programma Grensverleggende IT (GrIT) wilde de NOV-werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) graag ook meer weten over het programma FOXTROT. Op 13 maart jl. verzorgde kol Rob Miedema daarom in zijn rol als programmamanager een gewaardeerde informatieve uitleg voor D&K over dit programma. De indringende vraag van de presentatie was ‘What if you are not connected?’. Hieronder een kort verslag.

Doel van FOXTROT

Het operationele deel van de krijgsmacht bestaat voornamelijk uit militairen te voet, en mobiele platformen als helikopters, landingsvaartuigen, tanks, pantserwagens, vliegtuigen, drones en schepen. Om van deze militairen en mobiele platformen een effectieve strijdmacht te maken is het belangrijk dat de mensen en de platformen verbonden zijn. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt de basis voor genetwerkt optreden. Alle defensieonderdelen hebben behoefte aan verbeterde connectiviteit die ook interoperabel is en de samenwerking met partners verbetert. Als je niet verbonden bent, dan ben je in gevaar, dan kan je niet goed meedoen en word je uiteindelijk zelfs irrelevant.

Het programma FOXTROT streeft naar een situatie waarin alle mobiele platformen altijd veilig verbonden zijn en interoperabel zijn met partners teneinde informatiegestuurd optreden mogelijk te maken.

FOXTROT is een nationaal initiatief en heeft de opdracht om de ambities uit de Defensienota te operationaliseren in de richting die de IT-strategie voorschrijft. De opdracht om de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele domein te realiseren is dan ook de missie van de leden van het geformeerde programmateam.

Aanpak

Tijdens de uitwerking van het programmavoorstel FOXTROT ontstonden kansen om de noodzakelijke modernisering samen met het Duitse programma Digitalization of Land Based Operations (DLBO) uit te voeren. Schaarse capaciteit kan zo beter worden benut, noodzakelijke interoperabiliteit zou kunnen worden verkregen vanuit een gemeenschappelijk ontwerp en samen kunnen we een krachtige speler zijn in het ecosysteem met industrie en kennispartners. Het gaat om een aanzienlijke inspanning: in totaal moeten ruim 40.000 Duitse en Nederlandse mobiele platformen in de loop der jaren worden gemoderniseerd.

De ambitie tot samenwerking is geformaliseerd met een Memorandum of Understanding (MOU) dat de beide ministers van Defensie op 26 juni 2019 hebben ondertekend. Sindsdien werken Duitsland en Nederland samen aan de modernisering van de informatieomgeving binnen het mobiele domein in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

De oplossingen die nodig zijn in het mobiele domein vergen beduidend meer dan het simpelweg kopen van nieuwe radio’s. Genetwerkt optreden, met command & control systemen die snel en naadloos sensoren aan shooters kunnen koppelen, vergt ook een andere wijze van optreden en organiseren. Kort-cyclische implementatie van nieuwe technologische oplossingen is daarbij van groot belang. Think big and act small maakt het mogelijk om risico’s en onzekerheden goed te beheersen en indien nodig te mitigeren. Het vergt echter ook een nieuwe manier van denken, van samenwerken én een robuuste besturing. De gekozen werkwijze van de programma’s FOXTROT en TEN maakt dit mede mogelijk.

FOXTROT en TEN zijn complex maar essentieel voor de modernisering en verandering in de krijgsmacht.

Het nationale FOXTROT en binationale TEN zijn de twee essentiële en complexe programma’s die voor de noodzakelijke modernisering en verandering in de krijgsmacht gaan zorgen. De regie op FOXTROT gebeurt door de Program Board FOXTROT waarin de lessen over de besturing van GrIT nadrukkelijk zijn meegenomen. De regie op het binationale programma TEN vindt plaats vanuit Koblenz, terwijl het ontwerp van oplossingen wordt georganiseerd in het binationale TEN Design & Prototype Center in Amersfoort.

De modernisering wordt in stappen (spirals) aangelopen. De eerste eenheid die in Nederland wordt betrokken is een Battle Group van 43 Mechbrig. Aan Duitse zijde gaat het om een soortgelijke eenheid van 9 PzLehrbrig uit Munster. In de volgende spirals zullen in de komende jaren ook de capaciteiten bij overige Operationele Commando’s aan bod komen. Het is de intentie om in november 2020 de eerste behoeftestelling gereed te hebben en deze competitief uit te zetten bij de industrie voor levering in 2023.

De programma-organisatie FOXTROT voert - zoals in de figuur hierboven weergegeven - regie en bewaakt de samenhang tussen continuïteit en modernisering voor de Nederlandse eenheden. Ook worden resources geleverd aan TEN en wordt de Nederlandse implementatie van TEN-oplossingen georganiseerd. Tot slot zorgt FOXTROT ervoor dat de IT-oplossingen in het mobiele domein ook optimaal gebruikt kunnen worden door aandacht te schenken aan opleidingen, trainingen, logistiek en gebruikersondersteuning.

Spanningsveld

Het Ministerie van Economische Zaken onderstreept in het ‘Actieplan digitale connectiviteit’ het belang van connectiviteit als voornaamste bron van economische groei, van innovatie en van sociale samenhang. Deze constatering vertaalt zich naar investeringen en leidt ertoe dat in het dagelijks leven connectiviteit bijna net zo gewoon is als water uit de kraan. In het dagelijks leven van een militair in operationele omstandigheden is connectiviteit echter niet vanzelfsprekend. Verhoudingsgewijs houden volgens Miedema binnen Defensie zich hier nog te weinig mensen mee bezig. ‘Het is vanuit FOXTROT onze missie om dit te veranderen en we ervaren hier draagvlak voor’. Dat is belangrijk, vooral als men zich realiseert dat in het moderne gevecht alles draait om onderlinge verbondenheid.

Ondanks alle aandacht is er nog een lange weg te gaan, want de realiteit leert ons dat het budget en de aandacht toch nog vaker aan beeldbepalende platformen als schepen, vliegtuigen en gevechtsvoertuigen worden besteed. Het kost daarom nog steeds moeite om voldoende geld voor IT in de begroting te krijgen. En dat terwijl IT júist een essentiële randvoorwaarde vormt voor het samenhangend kunnen functioneren van deze beeldbepalende platformen.

Samenvattend

De belangrijkste conclusie die wij als NOV-werkgroep D&K trekken uit de presentatie is dat de IT bij Defensie verschillende gezichten heeft. Met alleen GrIT zijn de problemen met de IT van Defensie niet opgelost. FOXTROT vult GrIT aan met IT in mobiele gebruiksomstandigheden; een omgeving waar IT draadloos én robuust moet functioneren. Slechts met de gezamenlijke programmaresultaten van FOXTROT en GrIT kan het doel van een volledig genetwerkte en daarmee effectiever optredende krijgsmacht worden gerealiseerd.

Slechts met FOXTROT en GriT kan een volledig genetwerkte krijgsmacht worden gerealiseerd

GrIT gaat de komende jaren vele honderden miljoenen Euro’s kosten. De financiële omvang van FOXTROT is waarschijnlijk nog groter. Het doorgaans goed geïnformeerde magazine European Security & Defence noemde in juni 2019 een bedrag van twaalf miljard Euro voor het programma TEN (tot 2030), dat wordt gevoed vanuit DLBO en FOXTROT. Het Nederlandse aandeel zal minder groot zijn dan het Duitse, maar het is evident dat ook aan onze kant sprake is van een miljardeninvestering. Het is dus erg belangrijk dat FOXTROT prominent in de defensiebegroting wordt opgenomen. D&K blijft deze ontwikkeling nauwlettend volgen.