Aan de onderhandelingstafel…

Tussengelegen aanvalsdoelen

door Thijs van Leeuwen

De kop is eraf. De eerste overlegperiode van twee maanden is voorbij en de voorjaarsvakantie, of voor de collega’s die net als ik onder de rivieren wonen, de “carnavalsvakantie”, zit er weer op. Terwijl veel van mijn plaatsgenoten nog bijkomen van dagenlang de polonaise en anderen nog ergens op de lange latten staan, blik ik wederom terug op het overleg en vooral vooruit naar wat arbeidsvoorwaardelijk komen gaat.

Uitwerking van het vorige akkoord

Vele woorden zijn er door mij al aan besteed; de uitwerking van het afgelopen arbeidsvoorwaardenakkoord. Ook de afgelopen weken is er weer diverse malen over gesproken in verschillende werkgroepen en zelfs in het hoogste overlegforum: het SOD. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er overeenstemming lijkt te zijn tussen sociale partners over hoe de uitwerking van de rechtspositionele aanspraken plaats moet vinden. Het gevolg hiervan is dat op moment van schrijven de laatste versie van zowel de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), alsook de bijbehorende Ministeriële Regelingen (MR) aan de centrales zijn aangeboden voor een allerlaatste beoordeling. Binnen 10 werkdagen moeten de centrales laten weten of zij zich in de uitwerking kunnen vinden.

Een belangrijke horde die voorafgaand moest worden genomen heb ik beschreven in mijn bijdrage in het voorgaande ProDef Bulletin. Dit betrof het verschil in de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen van € 300,- tussen burgers en militairen. Het leek erop dat de centrales en de werkgever hierin een geschil zouden hebben. De centrales zijn principieel van mening dat deze elementen pensioengevend moeten zijn, in lijn met hoe dat ook voor burgerambtenaren geregeld is. De werkgever was een andere mening toegedaan, omdat dit niet zo zou zijn afgesproken. Zoals eerder ook via onze digitale kanalen bekend is gemaakt, is de werkgever tijdens de geschilvergadering overstag gegaan en heeft alsnog besloten de eenmalige uitkeringen ook voor militairen pensioengevend te maken. Een bescheiden, maar mooi succes. Nog belangrijker was echter dat de werkgever ook het principiële uitgangspunt van de centrales heeft geaccepteerd, namelijk dat eenmalige uitkeringen voor militairen in principe, net zoals voor de overige ABP-deelnemers in de burger middelloonregeling, pensioengevend zullen zijn. Dit is de echte en mijns inziens terechte overwinning.

Nu deze hobbel is genomen zijn er vanuit onze centrale geen bezwaren meer en kunnen de uitwerkingen van de AMvB en de MR wat ons betreft worden geëffectueerd. Wanneer blijkt dat de andere centrales ook geen bezwaren meer hebben, kunnen dan ook alle aanspraken die u zijn beloofd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2019-2020 formeel aan u worden toegekend. Kanttekening hierbij is dat de centrales en de werkgever gelukkig zijn overeengekomen dat vrijwel alle maatregelen vanaf hun afgesproken ingangsdatum, voorafgaande op vastlegging in regelgeving, reeds in werking zijn getreden. Vanuit uw en ons perspectief was dit een logische keuze, daar vrijwel alle afspraken uit het afgelopen akkoord een verbetering voor uw rechtspositie betekenden.

Er is echter één uitzondering op de afronding van de uitwerking van het afgelopen akkoord, namelijk de afgesproken maatregel in verband met verminderd pensioenvooruitzicht. In de volksmond vaak wel aangeduid als ‘pensioencompensatie’ (niet te verwarren met compensatie pensioenpremie, die voorziet in compensatie van de inkomensterugval a.g.v. verhoogde pensioenpremie). De pensioencompensatie- maatregel, waarvan bij de presentatie van het akkoord aangegeven is dat de verwachte eerste uitbetaling plaats zal vinden in Q2 van dit jaar, moet nog nader worden uitgewerkt. Hoewel de kaders van de regeling volledig staan uitgewerkt in het akkoord, en ook zo aan u zijn gepresenteerd, is tevens afgesproken nog te kijken naar een correctiefactor binnen het model. Deze factor moet compenseren (en dus het te ontvangen compensatiebedrag aanpassen) voor de militair die op latere leeftijd in dienst treedt of in deeltijd werkt. Aangezien tussen sociale partners nog overleg plaatsvindt over de uitwerking van de correctiefactor kan de pensioencompensatie nog niet worden afgerond en geïmplementeerd. Het is daarmee nog maar de vraag of de eerste uitbetaling in Q2 van dit jaar plaats kan vinden. Meer hierover volgt via onze website en het volgende ProDef Bulletin.

Komende periode

Natuurlijk werken wij de komende weken nog aan de laatste uitwerking van het akkoord, inclusief de pensioencompensatie, maar voor de oplettende lezer komt ook 1 juli dichterbij. Dé datum dat er een nieuw loongebouw zou worden ingevoerd. Dit betekent dat wij aan de onderhandelingstafel dan ook de focus hebben liggen op de totstandkoming hiervan. Zoals op 6 februari jl. op onze website gepubliceerd, zijn wij op donderdag 30 januari formeel gestart met “de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over het nieuwe loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen” (www.prodef.nl). In de maanden ervoor hebben we natuurlijk niet stilgezeten en hebben we in informele setting met name thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren en hebben we bezoldigingsstelsels geanalyseerd.

Bij de formele start van de gesprekken hebben we afgesproken om de complexe materie van de totstandkoming van een nieuw loongebouw, dat samenhangt met vele andere elementen van waardering en beloning, te structureren in gesprekken over verschillende thema’s. Deze thema’s zijn onder andere het waarderen van functies, de bijzondere positie van de militair, rang versus functiebezoldiging en toelagen. In eerdere publicaties van het ProDef Bulletin, maar ook in artikelen op de website en in columns c.q. blogs van onze beide voorzitters, heeft u kunnen lezen hoe wij in hoofdlijnen over deze materie denken. Cruciaal hierbij is voor ons een eerlijke waardering van onze militaire professie en de functie die u als militair uitvoert. Voor ons vormt dit het fundament onder het loongebouw. Dit is dan ook de reden dat wij tijdens de gesprekken met succes op hebben gestuurd om dit onderwerp naar voren te halen en als eerste te behandelen. Daarnaast hebben wij expertise in huis gehaald en zoeken wij de samenwerking met onze collega-centrales om de discussie van het op zichzelf al complexe onderwerp van functiewaardering goed te kunnen voeren. De komende weken tot maanden zal blijken welk effect dit alles heeft gesorteerd.

De komende periode zullen wij met Defensie en de andere vakbonden wekelijks, informeel dan wel formeel, bij elkaar komen met als doel te komen tot de invoering van een nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020. Zoals u van ons mag verwachten houden wij u op de hoogte via onze website, sociale kanalen (Twitter, LinkedIn en Facebook) en natuurlijk kom ik er op terug in het volgende bulletin.