CARRÉ

Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

ARCHIEF CARRÉ

Jaaroverzicht Carré 2019

LKOL B.D. P. DEKKERS

Carré verscheen in 2019 met acht nummers en werd tegelijk met ProDef magazine verzonden aan de NOV-leden en abonnees. De gemiddelde omvang was 38 pagina’s, twee minder dan in 2018. De samenstelling van de redactie bleef met negen redactieleden ongewijzigd : vijf actief dienende officieren en vier b.d.’ers; vijf met een landmacht- en vier met een luchtmacht-achtergrond. Tot recent waren twee redactieleden in het buitenland, Washington en Parijs, geplaatst; een daarvan is onlangs teruggekeerd in Nederland en de andere wordt medio 2020 terugverwacht. Opgemerkt dient te worden dat ondanks alle inspanningen daartoe het in 2019 niet is gelukt om nieuwe redactieleden aan te trekken. Wel werd door het HB de toezegging gedaan dat voor elk nummer een bijdrage verwacht kan worden van een der drie vicevoorzitters in hun rol als vertegenwoordiger van hun krijgsmachtdeel. Deze toezegging werd in 2019 nog slechts mondjesmaat gerealiseerd. Wat het meest wordt gemist is echter een nieuw lid van de redactie die zich, samen met een van de zittende redactieleden, speciaal gaat toeleggen op de digitale versie van Carré, zoals die op de NOV-site verschijnt. Het bewerken van de Carré artikelen voor plaatsing op de site is een arbeidsintensief proces, waarbij een meer dan gemiddelde bedrevenheid in de omgang met digitale media komt kijken. In de loop van 2019 werd hierbij als tool overgeschakeld van Wordpress naar Foleon, een systeem met veel mogelijkheden voor een aantrekkelijke en meer professionele presentatie van Carré. Tot op heden wordt het klaarmaken van Carré voor plaatsing op de site verricht door een van de twee vaste eindredacteuren, naast zijn toch al arbeidsintensieve en tijdrovende (eind-)redactionele werkzaamheden.

Vormgeving en druk van Carré werd als vanouds verzorgd door Senefelder Misset BV in Doetinchem. De samenwerking, in het bijzonder met de vaste vormgeefster voor de lay-out, werd als prettig en professioneel ervaren, met een grote mate van flexibiliteit m.b.t. deadlines of het aanpassen aan actuele ontwikkelingen. Het, toch nog verrassende, faillissement van Senefelder had, na een vrijwel onmiddellijke doorstart van de onderneming, geen invloed op de productie van het blad. Wel werd de bezorgdatum van Carré bij leden en abonnees door PostNL verschoven van de zaterdag naar uiterlijk de erop volgende dinsdag. De vormgeving van Carré werd met kleine stapjes aangepast en gemoderniseerd. De gedachtegang rond de aanpassing van het uiterlijk van Carré aan de huisstijl van de NOV is een proces dat in 2020 nog zal worden vervolgd.

Inhoudelijk werd in Carré aandacht besteed aan een veelheid van onderwerpen, verdeeld in vaste rubrieken zoals opinie-binnenland en opinie-buitenland, Vierkant Beschouwd en Prikken en Prikkels. De laatste twee worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de redactie als geheel. Een aparte vermelding verdienen de bijdragen van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K), met name voor wat betreft het voldoen aan de tweede en derde doelstelling van de NOV. De opgave van nieuwe leden in het verenigingsnieuws moest, als gevolg van de AVG-wetgeving in verband met de privacy van betrokkenen, worden geanonimiseerd.

Regelmatig terugkerende thema’s in de artikelen waren het niet voldoen aan de 2% norm van de NAVO en de teleurstellende inspanningen van Nederland om daar daadwerkelijk naar te streven. Een andere topic werd gevormd door het onderwerp pensioenen, waar de voorzitter NOV in zijn column met grote regelmaat aandacht voor wist te vragen. Uit de ontvangen reacties kan opgemerkt worden dat het hameren op dit onderwerp goed wordt gewaardeerd door de leden, met name de groep gepensioneerden die hun pensioen al meer dan tien jaar niet meer geïndexeerd hebben zien worden. Veel aandacht werd door de auteurs in hun bijdragen eveneens geschonken aan onderwerpen van geostrategische aard, zoals de Chinese expansiedrift en de van de Russische Federatie uitgaande dreiging. In meerdere nummers werden bijdragen van NLDA-studenten opgenomen en werden dissertaties van promovendi besproken. In de niches van Carré probeert de redactie aandacht te schenken aan recent verschenen boeken over een veelheid van militaire onderwerpen, variërend van doorwrochte geschiedkundige dan wel strategische onderwerpen, tot de iets luchtiger stof, zoals het onlangs verschenen boek over de F-104 Starfighter in Nederland, een boek dat de liefhebbers van dit vliegtuig ongetwijfeld zal aanspreken. En tenslotte, zelfs voor wat gepaste humor is af en toe nog wel eens plaats in Carré.

Aan dit jaaroverzicht is de volledige index van de in 2019 gepubliceerde artikelen toegevoegd.