Carré

Verschijningsdata 2020

Nr. 2 17 maart

Nr. 3 5 mei

nr. 4 7 juli

Nr. 5 11 augustus

Nr. 6 6 oktober

Nr. 7 10 november

Nr. 8 22 december

Deadline kopij voor

nr. 2 - 2020:

7 februari 2020

Aanwijzingen voor aanleveren kopij

• Teksten aanleveren in Word; lettertype Verdana; lettergrootte 10; kleur zwart.

• Tekst voorzien van gewenste titel (kop), eventuele ondertitel, streamers e.d.

• Tekst zo ‘plat’ mogelijk aanleveren, dus zonder opmaakkenmerken.

• Teksten niet uitvullen.

• Bij inspringen de tabtoets gebruiken.

• Bij verwijzingen uitsluitend handmatig aangebrachte eindnoten gebruiken (dus geen voetnoten en geen automatische aanbrenging); de eindnoten aan het einde van het artikel plaatsen.

• Afbeeldingen, figuren etc. niet in de tekst plaatsen doch apart opnemen, voorzien van volgnummers en bijschriften. In de tekst aangeven waar de afbeelding/het figuur geplaatst moet worden.

• Beeldmateriaal aanleveren met een minimumgrootte van 1Mb. Afbeeldingen van internet of gemaakt met een mobiele telefoon voldoen doorgaans niet.

• Tenzij de auteur bezwaar aantekent, kunnen artikelen op internet worden gepubliceerd.


Gegevens van de auteur en vergoeding

Onderstaande gegevens zijn benodigd:

• Titel/Rang/Wapen/Dienstvak/Functie

• Naam, (e-mail) adres etc.

• Telefonische bereikbaarheid

• Bankrekeningnummer (IBAN)

• BSN nr. i.v.m. belastingopgave

Honorarium: auteurs van artikelen ontvangen als honorarium € 45,- per pagina tekst.

Colofon

Carré is een uitgave van de Nederlandse Officieren Vereniging en verschijnt acht keer per jaar.


Hoofdredacteur

kol b.d. mr. C.H. van der Meij MPA


Redactiesecretaris

lkol b.d. P.F.H.N. Dekkers


Eindredactie

lkol b.d. P.F.H.N. Dekkers, kol b.d. A. Kruize


Redactieleden

bgen b.d. ir. L.P. Booman, lkol drs. R. Brunsting, kol E.A.H.G. Caelen, maj C. Goijarts, kol drs. P.L.J. Loukes, kol S.M. Luijten


Redactieadres

Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag
e-mail: redactie.carre@outlook.com


Verenigingsnieuws

Redactie: lkol b.d. drs. R.J.T Vranken


Vormgeving

Dock35 Marketing, jessica@dock35marketing.nl


Druk

Senefelder Misset BV, Doetinchem.


Verantwoordelijkheid

De uitgave van Carré geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur

NOV. Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de rubrieken ‘Column van de Voorzitter’ en ‘Verenigingsnieuws’. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de rubrieken ‘Vierkant Beschouwd’,

‘Redactioneel’ en ‘Prikken en Prikkels’. Artikelen op naam en de inhoud van advertenties en ‘advertorials’ vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur of de redactie. De inhoud van de artikelen die buiten de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur vallen, geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van het Hoofdbestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren. Aanhaling uit en overname van artikelen is toegestaan, mits vooraf toestemming van de redactie is verkregen.


Abonnement

Abonnementsprijs € 48,- per jaar.